วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 กำหนดว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้