วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเพชรบูรณ์ (หลังหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย) ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมืองฯ เป็นประธานการประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย โดยมี รองนายกเทศมนตรีฯสมาชิกภาเทศบาล ประธานชุมชน เช้าร่วมประชุม
ศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เกิดจากการร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุชภาพ (สสส.) ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล TCNAP โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและสร้างเสริมสุชภาพในการดูแลกลุ่มเยาวฃนที่มีความเปาะบาง โครงการพัฒนายกระดับศูนย์สุชภาพแบบองค์รวม โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงการบริการสุขภาพ ระยะที่ 1 การพิจารณาโครงการนวัตกรรมการส่งเสริมระบบการจัดการอาหารปลอดภัย และโครงการนวัตกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมือง และการส่วนร่วม เป็นต้น นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีประธานชุมชนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนอีกด้วย
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน