วันที่ 05 / มี.ค. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นขอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วและมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้