วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้มีประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญปนะจำปีสมัยแรกของแต่ละปีฯ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมิติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้