วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้