วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ITA 2566

01.โครงสร้าง
02.ข้อมูลผู้บริหาร
     - คณะผู้บริหาร
     - หัวหน้าส่วนราชการ
03.อำนาจหน้าที่
04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05.ข้อมูลการติดต่อ
06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07.ข่าวประชาสัมพันธ์
08.Q&A
     - Facebook
     - เว็บบอร์ด
09.Social Network
10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12.รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน
13.รายงานการกำกับติตามประจำปี
14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18.E-Sevice
19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31.ประกาศฯ No Gift Policy
32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33.รายงานผลฯ No Gift Policy
34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ
36.แผน ป.ป.ช. 66 - 70
37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน