วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอร่าม มีเดช สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะกรรมการร่วมประชุม
ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 รายงานการเงินกองทุน รายรับ – รายจ่าย การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกาลีลาศเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน “Home Ward Home Care” 2566 โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพประชาชนจากโรคทางเดินระบบหายทางเดินหายใจ (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปี 2566 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพ ภาคประชาชน เพื่อยกระดับศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพในชุมชน (จุด Check in) ปี 2566 และคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นต้น
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน