วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ชุมชน 8 ในเมืองพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด

ชุมชน 8 ในเมืองพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสวนสาธารณะเพ็ชรรัตน์สงคราม ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด โดยมี ประธานชุม 8 ในเมืองพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และ ประชาชนร่วมเข้าอบรม
ชุมชนที่ 8 ในเมืองพัฒนา ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและนำใช้ข้อมูลตำบล เพื่อจัดการสุขภาวะชุมชนโดยการสำรวจ และได้คืนข้อมูลดังกล่าวให้กับชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ชุมชนได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา ปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยการจัดเก็บข้อมูล จากครัวเรือนทั้งหมด 531 ครัวเรือน เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 350 ครัวเรือน และ จัดเก็บได้ 256 ครัวเรือน เป็นร้อยละ 48.21 ของครัวเรือนทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล โดยการนำเอาข้อมูล ส่วนที่ 1 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน 1.2 ข้อมูลการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือน มาทำการวิเคราะห์ พบว่า มีประชากรในชุมชนว่างงานเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นชาย 32 คน หญิง 51 คน รวมเป็น 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26 จากข้อมูลการสำรวจจึงได้จัดทำโครงการอบรมผลิตน้ำพริก ไร้สารกันบูด เพื่อผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์และนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน