วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายธีระศักดิ์ พรหมบุญ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ บริเวณคลองศาลา ตรงข้ามศูนย์การเรียนรู้เยาชน ทม.พช. ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด