วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ชุมชนเก้าดาวพัฒนา อบรมผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ชุมชนเก้าดาวพัฒนา อบรมผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดประตูดาว ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ ประชาชนในชุมชนร่วมโครงการ
ชุมชนที่ 9 เก้าดาวพัฒนา ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบายเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและนำใช้ข้อมูลตำบล เพื่อจัดการสุขภาวะชุมชนโดยการสำรวจ และได้คืนข้อมูลดังกล่าวให้กับชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ ชุมชนได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนา ปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยการจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมด 502 ครัวเรือน เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล 300 ครัวเรือน และจัดเก็บได้ 217 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.23 ของครัวเรือนทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 72.33 ของเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล โดยการนำเอาข้อมูล ส่วนที่ 1 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน 1.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน (3) ประชากรจำแนกตามกลุมอายุ มาทำการวิเคราะห์ พบว่าประชากรในชุมชน มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นชาย 78 คน หญิง 92 คน รวมเป็น 170 คน คิดเป็นร้อยละ 29.26 จากข้อมูลการสำรวจจึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค
จึงมีเป้าหมายอบรมบรรยายเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน