วันที่ 13 / เม.ย. / 2567

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อเวลา 09.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (บริเวณศาลสมเด็จพระเรศวรมหาราช ) ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันนำเสนอปัญหาในการบริหารงานเทศบาลตลอดจนการบริหารงานของท้องถิ่นฯ มี นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 25 เทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม
สำหรับการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ นายกสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย คนที่ 31 มาบรรยายในหัวข้อ “ทางออกของท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน” ให้แก่ผู้ที่ร่วมประชุมได้รับฟังในครั้งนี้อีกด้วย