วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

รับมอบเกียรติบัตรชุมชนที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบเกียรติบัตรชุมชนที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล จากงาน "ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์" มี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ งานพิธีการยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ยังมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 มีทั้งหมดจำนวน 14 รายการ ประกอบด้วย ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ บ่อเกลือ ตำนานนางผมหอม ตำนานหลวงพ่อพระใส แห่นกบุหรงซีงอ นาเกลือ น้ำผักสะทอน ผ้าไหมหางกระรอกโคราช ผ้าซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ ผ้าโฮลสุรินทร์ เมรุลอย การเส็งกลองกิ่ง การเล่นโหวด และเรือบก