วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องแผนปฎิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องแผนปฎิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้