วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องแผนปฎิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องแผนปฎิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้