วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีธนชล ศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนเหตุอัคคีภัย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ซึ่งทำให้บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือของประชาชน จึงได้ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วสุวิทย์ รำเจริญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. /ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด