วันที่ 18 / ก.ค. / 2567

ตรวจสอบตู้คีบตุ๊กตาหรือตู้คีบสินค้าอื่นๆเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย

          ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ากรมการปกครองได้รับแจ้งจากเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันว่าพบตู้คีบตุ๊กตาหรือตู้คีบสินค้าอื่นๆเปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ต่างๆที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายโดยมักมีการแสดงข้อความว่าตู้ดังกล่าวเป็นตู้จําหน่ายสินค้า อัตโนมัติหรือตู้ดังกล่าวไม่ใช้เครื่องเล่นการพนันเป็นต้นซึ่งอาจเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
          ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงโทษ และผลของการกระทําความผิดรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทั่วประเทศโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ตลอดจนค่าสินบนนําจับแก่ผู้แจ้งเบาะแสตามนัยมาตรา ๑๒ ( ๒ ) และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช ๒๔๗๘

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้