วันที่ 23 / ก.ย. / 2562

หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชำระกิเลส

    การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดมัคนายกน้อย ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม และประชาชนทั้ง ๑๗ ชุมชน ณ วัดเพชรวราราม

    ในแต่ละปีนั้นจะมีประเพณี และวันสำคัญต่างๆ มากมายให้ชาวไทยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาอยู่  ๒ วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทั้ง ๒ วันนี้จะเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายจะได้ บำเพ็ญกุศล ร่วมกันทำบุญตักบาตร และ เวียนเทียน

      วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน ๘ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสดาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงถือ ได้ว่าเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย            วัดเพชรวราราม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ได้กำหนดงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  ในการนี้ได้จัดกิจกรรมให้มีการหล่อเทียนพรรษาถวายและแห่เทียนพรรษา การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชำระกิเลส และการประกวดมัคนายกน้อย  ณ  วัดเพชรวราราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

                  เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และบังเกิดผลดีต่อเยาวชนตลอดถึงพุทธศาสนิกชน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสิน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชำระกิเลส และการประกวดการแข่งขันมัคนายกน้อย ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่    ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ดังนี้
๑. ประกาศเกณฑ์ประกวดตอบปัญหาธรรมะ-มัคนายกปี-61
๒. กำหนดการ-ปี-2561
๓. ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดปี-61