วันที่ 06 / ธ.ค. / 2562

การแข่งขันวาดภาพ งานประเพณีอุ้มพระ ประจำปี 2561

๑.      ระดับชั้นผู้เข้าประกวด

๑.      ระดับประถมศึกษา

     1.1     ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – ๓

     1.2     ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    2.1  ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – ๓

    2.2  ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖

๒.     จำนวนผู้เข้าประกวด

          โรงเรียนละ 3 คนต่อระดับชั้น

๓.     เวลาที่ใช้ในการประกวด

          ทุกระดับชั้นใช้เวลาในการประกวด ๓ ชั่วโมง

๔.      กำหนดการแข่งขัน

          แข่งขันวันที่  ๑๒  ตุลาคม  25๖๑

๐๘.00 – ๐๙.๐๐ น.   รายงานตัว

๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.   ดำเนินการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

๕.  วิธีการประกวด

          ๔.๑  วาดภาพในหัวข้อ

                   “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีสารไทยของจังหวัดเพชรบูรณ์”

     ๔.๒   ผู้จัดการประกวด  จัดเตรียมอุปกรณ์ให้  ประกอบด้วย

                   -  กระดาษที่ใช้วาดภาพ ๑๐๐ แกรม       

                      ระดับประถมศึกษา จะใช้ขนาด  ๑๑  x ๑๕ นิ้ว

                      ระดับมัธยมศึกษา  จะใช้ขนาด   ๑๕ x ๒๑ นิ้ว

                   -  สีชอล์ค     ชนิด  ๒๔ สี (ใช้สำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ )

                   -  สีโปสเตอร์  ชนิด ๒๔ สี (ใช้สำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ )

                   -  สีน้ำ         ชนิด ๒๔ สี (ใช้สำหรับผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ )

๔.๓  ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดังนี้  แผนรองวาดภาพ  ยางลบ  ดินสอ  ไม้บรรทัด หรือ

อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการวาดภาพ

๕.     รางวัลสำหรับการแข่งขันการประกวดวาดภาพ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓

          รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล       ๑,2๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินรางวัล       ๑,๐๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒       เงินรางวัล          8๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ เงินรางวัล       ๑,๐00 บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

 

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖

          รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล       ๑,2๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินรางวัล       ๑,๐๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒       เงินรางวัล          8๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ เงินรางวัล       ๑,๐00 บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓

          รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล       ๑,๕๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินรางวัล       ๑,๒๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒       เงินรางวัล       ๑,๐๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๖๐๐ เงินรางวัล       ๑,๒00 บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

 

     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖

          รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล       ๑,๕๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑        เงินรางวัล       ๑,๒๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒       เงินรางวัล       ๑,๐๐๐ บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๖๐๐ เงินรางวัล       ๑,๒00 บาท     ใบประกาศเกียรติคุณ

๖.     ระยะเวลาในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

     กรอกรายชื่อในใบสมัคร ดังได้แนบมานี้  ไปที่  กองการศึกษา  ๒๖  ถนนเกษมราษฎร์  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  โทร ๐-๕๖๗๑-๑๐๐๗ ต่อ ๓๐๖,  

ภายในวันศุกร์ที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

๘. สถานที่การแข่งขัน

          หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

๙.เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้

          เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

๑.  วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดและการวางภาพที่เหมาะสม

  ๓๐

๒.  ความคิดสร้างสรรค์

  ๓๐

๓.  ความประณีตสวยงาม

  ๓๐

๔.  การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน

  ๑๐

 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

              ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนให้พกบัตรประชาชนมาด้วย 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้