วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญประชาชนร่วมทำกิจกรรม

การจัดวามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญประชาชนร่วมทำกิจกรรม

"เมืองสวยด้วยมือเรา"

โดย

1.ไม่วางสินค้า สิ่งของ หรือป้ายจนเต็มทางเท้า ควรจะวางให้ห่างจากขอบนอกของทางเข้าไม่น้อย

   กว่า 1 เมตร หรือครึ่งหนึ่งของทางเท้าเพื่อให้ คนเดินบนทางเท้าได้

2.ไม่ใช้ทางเท้าหรือผิวจราจร เป็นสถานที่ซ่อมรถจักยานยนต์ หรือประกอบกิจการใดๆ

3.ไม่ทิ้งขยะลงในพื้นที่สาธารณะ แม่น้ำลำคลอง ให้ทิ้งลงในถังรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาล

4.ปรับปรุง ตก แต่ง หน้าบ้านให้สะอาดมีระเบียบและสวยงามน่ามอง

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ