วันที่ 07 / .. / 2565

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

 
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
ปลัดเทศบาล
นางนงคราญ สุคนธสาคร
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 108