วันที่ 07 / .. / 2565

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
ปลัดเทศบาล
นางนงคราญ สุคนธสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 108
 
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
นายวันเฉลิม    เพ่งพินิจ
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 111
ว่าง
นางสมมิตร   พันสิ้ว
หัวหน้านำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 103
นางปุณณดา  นิยมไทย
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 205
นายธวัชชัย  ประกอบสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 301
นางกัญญา   ก้าวสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 209
นางเปมิกา ทองใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 107
นายปิยพันธ์ นันท์ตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 309
นางนงคราญ สุคนธสาคร
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 302
นายวินัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 333
นางสาวสายชล มณเทียรรัตน์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 056-721263
นางสมมิตร   พันสิ้ว
หัวหน้านำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ 056-711007 ต่อ 103