วันที่ 21 / .. / 2567

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
คณะนายกเทศมนตรี
นายนายอร่าม มีเดช
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
นายนางการเกตุ สังเกตุดี
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายกิตติศักดิ์   สังเกตุดี
นายธีรศักดิ์   พรหมบุญ 
นางสาวเพชรดา    งามนัก 
นายสุรพล    ชูสกุล 
นายอาดุลย์   แก้วแกมทอง 
นายสนั่น    พรมประเสริฐ
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายกำพล   โฆษิตานนท์
นายจิณณวัฒน์   สุขอยู่ 
นางนิภา   เจือจาน 
นางลัดดา    พรหมเศรณีย์ 
นายอร่าม  มีเดช
นายเดชเลิศ   ม่วงอ่ำ
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
นายเอนก   สิงห์คา
นางบุปผา   ขุนทอง 
นางการเกตุ   สังเกตุดี 
นายอานนท์  แจ่มสี
นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพทูรย์รังสฤษดิ์ 
นายคมกริช   ผโลศิลป์