วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒)

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.๒)ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยดำเนินการประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องจากถึงกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังมีความประสงค์ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.๑.ส.๑) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ...ส.๒) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงประกาศประชาสัมพันธ์การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ในเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศแผ่นไฟล์ข้อมูล
(ภ.ด.ส.๑) และ (ภ.ด.ส.๒) ที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
รายละเอียด ภ.ด.ส.1
รายละเอียด ภ.ด.ส.2