วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี 2564
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประจำปี 2565
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประจำปี 2566
- o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- o30 การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ