วันที่ 29 / พ.ค. / 2567

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1 ถึง 135 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 135 ต่อไป »
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธี วันอัฏฐมีบูชารำลึก (วันถวายพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒/๔๘/๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (รถดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ ๕ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โครงการการให้บริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ๘๒-๘๙๕๐ จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา2567
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมเทรลเลอร์เรือท้องแบน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๐/๕๗/๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2567

รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีสารทไทยอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 รายละเอียดและราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเพชรบูรณ์สมัยอยุธยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) และ โรงเรียนเทศบาล3 (ชาญวิทยา) รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อหนังเรียนประจำปีการศึกษา 2560 , รายละเอียด

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลผอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด+ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง1 , ราคากลาง2

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานประเพณีสารทไทย (อุ้มพระดำน้ำ) ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำโครงการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของจังหวัดเพชรบูรณ์(หอเกียรติยศเพชรบูระ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด , รายละเอียด2 , ราคากลาง 

:: เรื่อง สองราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สองราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำตัวเด็ก ประจำปีการศึกษา 2559 , รายละเอียด

:: เรื่อง สองราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านในเมือง) , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา รร. ท3 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร. ท3 งบฯ 576,000 บาท , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร. ท1 งบฯ 576,000 บาท , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อตามโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร. ท1 งบฯ 661,000 บาท , รายละเอียด

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (เฟส 5 ห้อง 10,11) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ,รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ , รายละเอียด , ราคากลาง , ราคากลาง2

:: เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอยสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนัง ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งพังและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อจัดซื้อไฟจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) จำนวน 36 จุด และโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 ต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , รายละเอียด2 , ราคากลาง

:: เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จ้างที่ปรึกษาโครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 , รายละเอียด

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ พร้อมเครนกระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง1 , ราคากลาง2

:: เรื่อง ยกเลิกการเชิญยื่นซองเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อการรับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จ้างที่ปรึกษาโครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ , รายละเอียด

:: เรื่อง การประมูลราคาเช่าที่ดินเพื่อดำเนินการคัดแยกขยะบริเวณที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบุญมา , รายละเอียด ,ราคากลาง

:: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหอโบราณคดีเพ็รชบูรณ์อินทราชัยพร้อมก่อสร้างฯ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง เชิญยื่นซองเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายจ้างที่ปรักษาโครงการร่วมดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ , ประกาศ

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยบูรกรรมโกวิท 1 (บ้านหมู่ไร),
   รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโรงรถยนต์ด้านหลังอาคารสำนักงาน อาคาร 1
   (นครลาลอนุสรณ์) , รายละเอียด , ราคากลาง
 
:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำกัดเซาะ บริเวณสะพานหน้าวัดโพธิ์เย็น , รายละเอียด , ราคากลาง file1,file2

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิง) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างนาฬิกาสนามเด็กเล่นหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านสะเดียง , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคีชัย 11 , , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทพาธานี (ด้านใน), รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิง) , รายละเอียด , ราคากลาง , ราคากลาง(เพิ่มเติม) , กำหนดการเดินทาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง1 , ราคากลาง2 , ราคากลาง3

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั่วริมคลองตะลุกบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกาดประกวดราคาซื้อรถแทรพเตอร์ตีนตะขาบ(ชนิดตีนเป็ด) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างหอเกียรติยศบุคคลสำคัญจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอดไฟชนิดหลอด LED ขนาด 118 วัตต์ พร้อมอุปกรร์ครบ จำนวน 24 ชุด พร้อมติดตั้ง , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนรอบหนองนารี (บริเวณร้านน้องอีฟ) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเขาดินพัฒนา ตาแบบเทศบาลเลขที่ 15/2557  , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยช้างเผือก (ด้านใน) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทพาพัฒนา (ด้านใน) , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สองราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท 3 ทั้ง ๒ ฝั่ง ผิวจราจรหน้า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.00-1.50 เมตร ยาวประมาณ 458 เมตร พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลเลขที่ 10/2557 , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคลองกระเสี้ยว , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มประตูนครบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ซุ้ม , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1 หลัง , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดรารคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคมการจราจรและติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี 2557 , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประฐมวัย , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร 4 (ศรีเมืองเพชร) , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค , รายละเอียด
, ราคากลาง
:: เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุจัดทำเวทีลอยน้ำการแสดง แสง สี เสียงฯ , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2557 , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง , รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรพัฒนา , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพระพุทธบาท ทั้ง ๒ ฝั่ง , รายละเอียด , ราคากลาง 

:: เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดอัดขยะระบบไฮโดรลิค , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาซื้อถังขยะมูลฝอยสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ , รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ อปท.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด
 
:: เรื่อง การประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ อปท.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2557, รายละเอียด / ราคากลาง

:: เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นตลาดเทศบาล 2 , รายละเอียด /ราคากลาง

:: เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยอ่ำศรีเวียง , รายละเอียด /ราคากลาง

:: เรื่อง การสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพระพุทธบาท 5 , รายละเอียด / ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด / ราคากลาง1 , ราคากลาง2

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ , รายละเอียด / ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 104 รายการ / รายละเอียด
 
:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 / รายละเอียด

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด , ราคากลาง 1 , 2 , 3

:: เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิง) ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะกรรมการชุมชน , อ.ส.ม., คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎร , ที่ปรึกษาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โนัตบุ๊ค รายละเอียด , ราคากลาง1 , ราคากลาง2

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในชุมชน (WiFi) รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด  ,  ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย  รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสนามชัย (ด้านใน) รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท5 รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับนักเรียนชั้นประุถมศึกษา 4-6 รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 11 รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพชรเจริญ 14 รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องพัสดุกองช่าง รายละเอียด , ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 6 รายละเอียด,ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 9 รายละเอียด,ราคากลาง

:: เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทาง       อิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และโทรทัศน์สี ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1
   (บ้านในเมือง) และโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุขนิดติดรถยนต์และเครื่องส่งวิทยุชนิดมือถือ อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุขนิดติดรถยนต์และเครื่องส่งวิทยุชนิดมือถือ 
   อ่านรายละเอียด 

:: เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์และเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาการจัดการแสดง แสง สี เสียง งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2556
          อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ แบบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 40 แรงม้า 1 ลำ และเครื่องยนต์เรือท้อง
          แบนขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง  อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สองราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนรัฐวัฒนา (หนองนารี) อ่านรายละเอียด ,           ราคากลาง

:: เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ติดตั้งจอ LED  อ่านรายละเอียด

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 6  รายละเอียด ,
          ราคากลาง

:: เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 9 รายละเอียด ,
          ราคากลาง 

:: เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 9 อ่านรายละเอียด