วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2565
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปี 2566
- O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 - 2570
- O37 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
- O38 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- O43 QR แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)