วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ระยะที่ 4

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
_____________________

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพและการรองรับการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายของรัฐบาย ประเทศไทยไร้ขยะ

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของประชาชน ตำบลนาป่า ตำบลน้ำร้อนต่อโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย