วันที่ 20 / ก.พ. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมอบรม
   ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการเพื่อดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน การพัฒนาศักยภาพของบุคลาการ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะทำงาน เพื่อส่วนร่วม ด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ที่ดี และพร้อมที่จะประสาน สามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้จัดฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขึ้น จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และ วันที่ 5 กันยายน 2562

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช. / รายงาน 
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./รายงาน / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด