วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรมมัคคุเทศก์ 2562

   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2562 โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมอบรม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อว่า 14 ประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแต่ละสถานที่จะมีความหลายหลายทั้งในด้านความเหมาะสม ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะในการพูดและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กล้าแสดงออกและฝึกการใช้ภาษากับนักท่องเที่ยวและให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ในเมืองเพชรบูรณ์

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด