วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครังที่ ๑/๒๕๖๓

   เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาคาร 1 (นครบาลอนุสรณ์) ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครังที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครังที่ ๑/๒๕๖๓
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ - รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด