วันที่ 28 / มี.ค. / 2563

พิธีเปิดโครงการอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว

   เมื่อเวลา 09:00 ของวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องโรงหนังไทยเพ็ชรบูล อาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

   นำอบรมโดยอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิธีเปิดโครงการอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว

พิธีเปิดโครงการอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว

ณัฐอนันต์ ด้วงทอง. ปชส.ทม.พช / ภ่ายภาพ  รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด