วันที่ 25 / ก.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประดันสุขภาพ

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่2/2563 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

    ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การรายงานการเงินกองทุน รายรับ-รายจ่าย การรายงานประเมินผลโครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ประกอบด้วย โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิก ปี 2563 โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้ที่พบปัญหาทางการมองเห็น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียน ฒ ผู้เฒ่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันเกิดโรคมะเร็งให้ประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาลีลาศ โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงาน Home Ward และโครงการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมต้นทุนชีวิตเยาวชนวัยใส ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสุขภาพของประชาชนชาวเมืองเพชรบูรณ์ต่อไป

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประดันสุขภาพ

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประดันสุขภาพ

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด