วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563 มีนายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาล  ทั้ง 25 แห่ง สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม  โดยมี ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีวิทยา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายพิเศษเรื่องอุทยานธรณีวิทยา

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2563

    ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การส่งมอบผ้าห่ม และชุดผจญเพลิง ของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ให้กับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้ในศูนย์อำนวยการป้องกันฯและช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติของธรรมชาติ รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์  และเป็นการส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการส่งเสริมอาชีพและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

    ส่วนการคัดเลือกประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติในที่ประชุมให้ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่ออีกวาระหนึ่ง ส่วนมติเลือกรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็นรองประธานสันนิบาต คน ที่ 1 และ ด.ต วัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เป็นรองประธานสันนิบาต คนที่ 2 มีมติผลการคัดเลือกที่ปรึกษาประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่  นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และ นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด  เป็นต้น

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2563

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2563

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 / 2563

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ  รวมรูปภาพทั้งหมด
กุลธร เจริญพุฒิ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ