วันที่ 11 / ก.ค. / 2563

โครงการปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ร่วมโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมงาน

    ทั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ด้วยโอกาสและครอบครัว และผู้ด้วยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภารรัฐ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างความสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการบูรณาการงานของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ การเยี่ยมเยียนผู้ด้วยโอกาส การเยี่ยมเยียนเด็กในสภาวะยากลำบาก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้วยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด
ณัฐอนันต์ ด้วงทอง ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด