วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อสม.เทศบาลเมือง

        นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อสม.เทศบาลเมือง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีประธานชมรม อสม.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประธาน อสม. 17 ชุมชนเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อสม.เทศบาลเมือง

        ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การพิจารณาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใหม่เพื่อทดแทน อสม.ที่ลาออก/เสียชีวิต ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพิ่ม จำนวน 8 ราย ตามยอดจัดสรร อสม.จำนวนเติม 180 ราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และจัดบริการด้านสาธารณสุขคลอบคลุมทุกชุมชน และเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องทันต่อสถานการณ์กับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่น เป็นต้น

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อสม.เทศบาลเมือง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา อสม.เทศบาลเมือง

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน