วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม

รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เข้าถึงทรัพยากรหรือบริการสังคม ตลอดจนผู้ประสบปัญหารูปแบบต่างๆทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น ขาดสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองให้สูงขึ้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ

รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

รับมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน