วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ปี 2563

- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
    029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
   
    031.ข้อมูลเชิงสติถิเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
     034.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
 
     035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   
     036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          
 
     037.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
     039.แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี
          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
    
     040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน
          
      
     041.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
          

- มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      
     042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย
    
     043.การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย