วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV

      เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV

      ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและสุขภาพที่ดีของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 ประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ธีมงานหลัก คือ LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาการท่องเที่ยว รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีแบ่งระยะทางเดิน-วิ่ง เป็น 4.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และได้รับการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ห้างหุ่นส่วนจำกัดไพศาล บริษัท เอส อาร์ ซูปเปอร์มาร์ท เป็นต้น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม LAKMANG RUN TO NIGHT ๑,๐๐๐ ANV

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด