วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2563 โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2563

ทั้งนี้มีวาระการประชุม จำนวน 1๑ วาระ เช่น เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓ ของนายเทศมนตรี ขออนุมัติปรับภูมิทัศน์ติดตั้งประดับไฟฟ้า แสงสี รูปทรงประติมากรรมร่วมสมัย บริเวณหน้าหอนาฬิกา ร.ร.เทศบาล 1 บริเวณหน้าหอนาฬิกา สระกลางเมือง บริเวณหน้าอนุสรณ์แสนศักดิ์ และบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โครงการก่อสร้างหอศิลปกรรมถมอรัตน์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นต้น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2563

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. รายงาน/ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด