วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ย. 63 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ นางสมมิตร  พันสิ้ว หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานใน มีตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยในวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบปีที่ 65 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส ที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด