วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 11) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 11)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้แก้ไขเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม                   และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) และแก้ไขเป้าหมายผลผลิตของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

                   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

          (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน)

          แผนงานเคหะและชุมชุน

          โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์กองช่าง

                             เดิมเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณ

           - ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         งบประมาณปี พ.ศ. 2562 จำนวน 109,200 บาท

           - ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                         งบประมาณปี พ.ศ. 2563 จำนวน 309,700 บาท

                             แก้ไขเป็น

            ฯลฯ

           - ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณปี พ.ศ. 2563                               จำนวน 822,000 บาท

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านระบบระบายน้ำ)

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

          โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพระพุทธบาท 7 (ชุมชน 14 คลองศาลา)

                             เดิมเป้าหมายผลผลิตของโครงการ

                                      ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก                               ค.ส.ล.) (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลกำหนด)

                              แก้ไขเป็น

           ก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 140 เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล.) (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลกำหนด)

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   22  กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย