วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2563

ทั้งนี้มีวาระการประชุม จำนวน 5 วาระ เช่น เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แนะนำพนักงานเทศบาลที่รับโอนมาใหม่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 4 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนผิดจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพาพัฒนา 8 เป็นต้น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2563

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด