วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้การดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกาเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขึ้นที่อาคาร 1 ชั้น 1 (นครบาลอนุสรณ์) ห้อง ปฏิบัติงานสมาชิกสภาเทศบาล (เดิม) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 1007 ต่อ 102 หมายเลขโทรสาร 0 5671 1475 ต่อ 113 Email:nakornbanb@b@gmail.com

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย