วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ (ผ.ถ.1/1)

          ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ (ส.ถ.๑/๑ และ ผ.ถ.๑/๑) และประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ โดยกำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และระยะเวลารับ สมัครเลือกตั้ง วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ ทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          เพื่อให้การปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความ อนุคราะห์ ปิดประกาศฯ ดังกล่าวที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าอาคาร ๑ (นครบาลอนุสรณ์) และตามป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน ๓๔ หน่วย พร้อมขอร่วมมือประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

เอกสารที่แนบมาด้วย(ผ.ถ.1/1...)