วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

                     ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
มาตรการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย”
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันแบะควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ มีประสิทธิภาพ และผ่อนคลายให้มีการทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยเฉพาะการควบคุมการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์

จึงได้มีประกาศกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ให้คำนึงถึงความปลอดภัยทุกด้านอย่างเคร่งครัด และอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมประเพณีที่ทรงคุณค่าอย่างเหมาะสม งดเว้นการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอปฯ "ไทยชนะ" หรือ "หมอชนะ"

ขอความร่วมมือสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย