วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

                              ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                                        อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

                                              เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กรณีอื่น จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ของเขตเลือกตั้งที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๖,๐๖๖ คน

2.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ๑๐,๕๘๔ คน

๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด ๑๖.๔๖๐ บัตร

๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง ๑๐.๕๘๔ บัตร

๔.๑ จำนวนบัตรดี ๙,๘๓๖ บัตร

๔.๒ จำนวนบัตรเสีย ๓๕๓ บัตร

๔.๓ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ๓๙๕ บัตร

๕. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ๕,๘๗๖ บัตร

๖. จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย