วันที่ 22 / เม.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งมอบคูหาเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนางคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำนวยการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ คูหาเลือกตั้ง หีบ และบัตรเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 34 หน่วย โดยมีนาย ชัยสิทธ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สังเกตการณ์ มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมนับจำนวนอุปกรณ์ ส่งมอบให้ กับคณะกรรมการประจำหน่วย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งมอบคูหาเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งมอบคูหาเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่งมอบคูหาเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช/รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช/ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด