วันที่ 15 / พ.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยมี นางกัญญา ก้าวสมบัติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน มีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แกผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆของหลักสุขาภิบาลอาหาร เกิดความตระหนักและพัฒนาร้านอาหารให้ได้รับมาตรฐาน ประกอบกับได้มีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ต้องได้รับการอบรมสุขาภิบาลร้านอาหาร ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งเป้าหมายในการจัดอบรมได้แก่ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 50 คน รุ่นที่ 2 หลักสูตรประกอบกิจการ จำนวน 43 คน และรุ่นที่ 3 หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 47 คน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากร จากผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อบรมสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปี 2564

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด