วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          ตามพระราชบัญญัติวิชัยการเงินการเงินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม คาสปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สารารณชนทราบ รามทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีเละรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย