วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และแม่ย่านางรถบด และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานวันเทศบาล ประจำปี 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประธานชุมชน เข้าร่วมพิธี

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้รับพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นเทศบาลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 1300 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479 เมื่อเริ่มจัดตั้งเทศบาล มีสำนักงานเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ถนนศึกษาเจริญ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ ถนนเพชรเจริญ (บ้านพักปลัดจังหวัดในปัจจุบัน) จวบจนปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ถนนเกษมราษฎร์ (ที่ทำการปัจจุบัน) โดยมีอาคารทำการจำนวน 4 อาคาร สถานีดับเพลิง 1 อาคาร ห้องประชุม 1 อาคาร ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 9 ส่วนราชการ 1.สำนักปลัดเทศบาล 2.กองคลัง 3.กองช่าง 4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.กองวิชาการและแผนงาน 6.กองการศึกษา 7.กองช่างสุขาภิบาล 8.กองสวัสดิการสังคม 9.หน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน 1.โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง 2.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดภูเขาดิน 3.โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 4.โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านไทรงาม มีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง มีสถานธนานุบาล 1 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยว 16 แห่ง สถานีขนส่ง 1 แห่ง สถานพยาบาล 4 แห่ง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2564

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด