วันที่ 20 / มิ.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมตามที่ได้เกิดเหตุเหตุวาตภัย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งทำให้บ้านพักอาศัย และทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๒๕ หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมพิจารณาประมาณราคาซ่อมแซม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน 
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด